top of page

紐西蘭係最靚既地球。
Windows桌面既草原、美如畫既湖泊、高清星空與銀河。
你會一直為沿途美景驚嘆:嘩嘩嘩

大自然探索家、攝影師

Jowy Wong

​  紐西蘭  

i-gHvvn9q-X4.jpg

Jowy Wong

大自然探索家、攝影師。

紐西蘭係最靚既地球。Windows桌面既草原、美如畫既湖泊、高清星空與銀河。你會一直為沿途美景驚嘆:嘩嘩嘩」

喜歡尋幽探勝,感受最真摯的快樂。

香港恒生大學攝影學會創辦人。攝影團隊隊長

助你完成人生必做清單

​  最新文章  

  • Instagram
bottom of page